Regulamin sklepu

REGULAMIN

Ważny od dnia 13.02.2023 r.

I. Definicja

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Konopka Shoes;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem  https://konopkashoes.com/pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Sprzedawca – Klaudia Konopka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Klaudia - Konopka Klaudia, Stanisław Dolny 400A, 34-130, Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 5512567988, REGON: 121029493;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Konopka Shoes a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://konopkashoes.com/pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy Konopka Shoes, działający pod adresem https://konopkashoes.com/pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę, tj. Firma Handlowa Klaudia - Konopka Klaudia, Stanisław Dolny 400A, 34-130, Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 5512567988, REGON: 121029493. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@konopkashoes.com lub pod numerem telefonu: +48 500 298 949 (opłata wg. cennika właściwego operatora), chat on-line dostępny na stronie Sklepu internetowego. Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  1. z dostępem do sieci Internet;
  2. z zainstalowaną przeglądarką: Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;
  3. z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
  4. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
 7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konopka Shoes zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://konopkashoes.com/pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią̨ zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Konopka Shoes może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
  • dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Konopka Shoes.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Konopka Shoes.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Konopka Shoes;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://konopkashoes.com/pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “zamów z obowiązkiem zapłaty” lub inny “równoważny” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in.: 
  • przedmiotu zamówienia;
  • opis wybranych towarów lub usług;
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  • wybranej metody płatności;
  • wybranego sposobu dostawy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ”zamów z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Konopka Shoes Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie złożenia zamówienia nr #XXXXXXXXX”, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email z treścią “Rozpoczęliśmy realizację Twojego zamówienia o numerze #XXXXXXXXX,” zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli potwierdzające akceptacje Zamówienia i zawarcie Umowy z Konopka Shoes.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://konopkashoes.com/pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.
 11. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów w polskiej wersji językowej jest ograniczona do terytorium Polski.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Firma kurierska DHL;
  • Firmy kurierskiej UPS;
  • Firma kurierska InPost;
  • Paczkomaty InPost;
  • Odbiór osobisty w Salonach.
 3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 15 dni i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sprzedawca zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli Towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, Sprzedawca zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u dostawcy i kontakt ze Sprzedawcą. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych negatywnych konsekwencji dla Konsumenta odnośnie jego ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla praw z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi pomoc dla Sprzedawcy przy dochodzeniu jego własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 6. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 
  • przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego;
  • płatnością elektroniczną w systemie PayPal;
  • płatnością elektroniczną w systemie Przelewy24;
  • BLIK;
  • za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów: 
  • jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę w jeden z poniższych sposobów:
  • pisemnie na adres: Firma Handlowa Klaudia - Konopka Klaudia, Stanisław Dolny 400A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub;
  • mailowo na adres: sklep@konopkashoes.com;
  • w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wskazanych w ppkt 1 powyżej, tj. wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Firma Handlowa „KLAUDIA” Konopka Klaudia Stanisław Dolny 400A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 
 3. Po odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 4. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest Towar będący rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży)

 • – Adresat Firma Handlowa Klaudia - Konopka Klaudia, Stanisław Dolny 400A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska , sklep@konopkashoes.com, Telefon: +48500298949
 • – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • – Adres konsumenta(-ów)
 • – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów w związku z brakiem ich zgodności z Umową sprzedaży – zakup Towarów począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:
  • na piśmie na adres: Firma Handlowa Klaudia - Konopka Klaudia, Stanisław Dolny 400A, 34-130, Kalwaria Zebrzydowska lub;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@konopkashoes.com.
 4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży – o ile Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji – Konsument zobowiązany jest na nasz koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. 
 5. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. W składanej reklamacji Konsument winien:
  • podać informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności na czym polega brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży lub z czego on wynika oraz daty ujawnienia się niezgodności Towaru z Umową sprzedaży;
  • określić żądanie dotyczące sposobu usunięcia braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży;
  • wskazać dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
   • Określone powyżej zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może w pierwszej kolejności żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 9. Przy uwzględnienie reklamacji Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi w takim przypadku Sprzedawca.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  • brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  • brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
 11. Obniżona cena Towaru musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 13. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 14. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 15. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem oraz osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów w związku z brakiem ich zgodności z Umową sprzedaży – zakup Towarów do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. 2. Sprzedawca ponosi względem Konsumenta odpowiedzialność za wady Towaru istniejące w chwili jego dostarczenia i ujawnione w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:
  • na piśmie na adres: Firma Handlowa Klaudia - Konopka Klaudia, Stanisław Dolny 400A, 34-130, Kalwaria Zebrzydowska lub;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@konopkashoes.com.
 4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady Towaru – o ile Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji – Konsument zobowiązany jest na nasz koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. 
 5. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. W składanej reklamacji Konsument winien:
  • podać informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności na czym polega wada Towaru lub z czego on wynika oraz daty ujawnienia się wady;
  • określić żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady Towaru;
  • wskazać dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Określone powyżej zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 8. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 9. Obniżona cena Towaru powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 10. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Bez uszczerbku dla ppkt 7 powyżej, jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży wadliwej Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 15. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 16. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 18. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem oraz osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.

X. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Sprzedawca oświadcza, że nie jest producentem dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie Towary – szczegółowe warunki są wówczas określane w karcie gwarancyjnej (oświadczeniu gwarancyjnym) dołączanym do Towarów. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient niezależnie od uprawnień z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z ustawowych przepisów o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu winny być zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@konopkashoes.com
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego zaleca się, aby Klient wskazał rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

 1. Sprzedawca informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu, które przysługują Konsumentowi stosuje się również w stosunku do osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient kontaktując się telefonicznie ze Sprzedawcą ponosi wyłącznie koszty jak za zwykłe połączenie według stawek stosowanych przez swojego operatora telefonicznego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem lub osobą wskazaną w ppkt 1 powyżej, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub osobą wskazaną w ppkt 1 powyżej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca nie publikuje oraz nie gromadzi opinii na temat Towarów zamieszczanych w Sklepie internetowym.
 6. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowywania cen w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji.
 7. Sprzedawca w ramach swojej działalności nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.
 8. Sprzedawca w ramach Sklepu internetowego stosuje plasowanie (pozycjonowanie) Towarów według następujących kryteriów:
  • Najczęściej kupowane;
  • Dostępne;
  • Nazwa od A do Z;
  • Nazwa od Z do A;
  • Cena rosnąco;
  • Cena malejąco.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

XIV. Lista załączniku do regulaminu

Pouczenia o odstąpieniu od umowy z pkt. VII. Prawo odstąpienia od umowy

________

Formularz odstąpienia od umowy - LINK

________

Regulaminu do dnia 12.11.2023 r: LINK

Regulaminu do dnia 12.02.2024 r: LINK